Activity

  • Lukas posted an update 5 months ago

    Podstawowymi świadczeniami wypłacanymi z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu są przy uszczerbku w wysokości 100% i w wypadku śmierci – pełna suma ubezpieczenia a w przypadku częściowego uszczerbku – określony procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalanemu przez komisje lekarskie działające na zlecenie zakładu ubezpieczeń. Tu

Skip to toolbar